Csontbrigád

Gyarm. hads. idegl.
Kát. törzsk. sz.:144/IG 193…

III. zszlj. 2. szd.
Másolat
hadbírósági ítélethez

TÖRZSLAP

Név: Henry Fécamp
Születési hely: Bayonne
Születési év: 1910. hó: ápr. nap: 7
Toborozták: Brest, 193… máj. 9.
Fegyvernem: gyalogos
Minősítés: közlegény
Személyi szám: 63.
Azonossági szám: 171-5004

Haja barna, arca kerek, szeme kék, orra rendes, szája rendes, fogai épek. 1,87 magasságú, jól táplált, mindenféle katonai szolgálatra alkalmas egyén. Feltűnő ismertetőjele: jobb tenyerének belső felületén mintegy tízcentiméteres, szabálytalan forradás, amely a közepén kiszélesedve, a hüvelykujj alatt végződik. Újonc, szobrásznak mondja magát, és azt állítja, hogy szobrászmunka közben a kalapács fokával véletlenül megsebezte a kezét. Iskolai végzettség: a gimnázium hat osztálya. Anyanyelve: francia. Törve beszéli az angol nyelvet. Katonai szolgálatot még nem teljesített, utolsó polgári foglalkozása: szobrászművész. Büntetve, saját állítása szerint nem volt, és bűnüggyel kapcsolatban körözvény nincs kibocsátva ellene. Négyéves szolgálatra kötelezte magát.

Aláírások

Ezredparancsnokság
ORAN
Fort St. Therèse

FELÜLVIZSGÁLATI LELET

63-as gyalogos közlegény. III. zszlj. 2. kiképz. sz. Idegenlg.

A mai napon orani ezredéhez bevonult és a vegyes orvosbizottság vizsgálata katonai szolgálatra alkalmasnak találta.

Megjegyzés: Kissé erőteljes szívműködés.

Beoltották: himlő, tífusz és kolera ellen.

Oran, 4. XII/193…

Aláírások

Parancsnok s. k.

Sorozó orvos s.k.

Törzsorvos s.k.

III. zászj. 2. szd. 63. sz. gyal.
Henry Fécamp, 25 éves francia állampolgár.

MINŐSÍTÉSI LAP

Másolat

193… VII/-ön kiképzőszázadától Agadír helyőrségébe kerül. Ugyanez év IX. 20-án részt vesz a Dzsebel Szagró-i lázadás leverésében, és hősies magatartásáért megkapja a becsületrendet. 193… X. 18-án Aut Taurinnál súlyos sebesülést szenved, megemlíti a nevét a napiparancs. A kórházi napló adatai szerint két hónap múltán gyógyultan elbocsátották. Hathetes lábadozó szabadsága helyett kéri, hogy visszatérhessen századához és 193… I/9-én bevonult Cobrienbe, a 18-as helyőrség állomáshelyére.

Kéthetes sivatagi járőrszolgálata alatt I/27-én (bátor, egyéni vállalkozásért) elsőosztályú katonának minősítik. II/26-án (beduin túlerővel szemben hősiesen ellenállt járőrével) aranyérmét kap. A büntetési lajstrom kivonata szerint különböző kisebb vétségekért tizenkét alkalommal fegyelmi úton megbüntették. A katonai törvények szerint büntetlennek számít. Betöltött szolgálati ideje 26 hónap.

A másolatot egyeztette:

Aláírás: A. Foucolt kapitány s. k.

NYOMOZATI JEGYZŐKÖNYV

A 27-es, John Carew nevű, angol származású légionárius (III. zászl. 2. száz.), aki Hurshomban (Anglia) született, 1908. III. hó 7-én, és Toulonban toborozták, (193… X/30) feljelenti Henry Fécamp 63-as sz. közlegényt, aki szerinte Philipe Villiers kapitány, továbbá Peter Blanchard közlegénysofőr meggyilkolásával és kirablásával alaposan gyanúsítható.

Villiers kapitányt, valamint Blanchard gépjárművezetőt, folyó hó 9-én, Ulogi-oázis közvetlen közelében, miután az erődből autón útra keltek, több revolverlövéssel megölték. A tettes egy katonai irattáskát elrabolt. Elrabolta még Villiers kapitány úti készletének bőrtokját is, bizonyára azért, mert hirtelenében a két hasonló bőrtáskát nem tudta megkülönböztetni, és időveszteséget okozott volna, ha helyben vizsgálja meg a tartalmukat.

A lefolytatott vizsgálat, amelyről fényképfelvételeket készítettem, és a bűnjelekkel együtt plombált irattáskában mellékelten elküldtem, a gyilkosság lefolyását pontosan rekonstruálta.

Az I. számú képen X-el jelzett homokhalom mögött rejtőzött a gyilkos, és amikor kb. harminc méterről közelített az autó, leadta a gyilkos lövéseket egy 9,5 milliméteres kincstári revolverből.

II. sz. képen megállapítható a domb mögött a gyilkos lábnyomának elmosódó körvonala és az ismétlőből kivetett hét töltényhüvely. A nyomok szerint tettének elkövetése után visszatért Ulogiba. Néhány tevés ember azt állítja, hogy futva menekült előlük, és egészen az oázis elejéig üldözték, amíg el nem tűnt a tolongásban. Ekkor már megszólalt az alarm.

A gyilkos hét lövése közül öt célba talált. A kocsi (VII. sz. kép) felborult, és hűtőjével a homokba fúródott.

A sofőrt két halálos lövés érte. 1. Bemeneti nyílás a jobb szem alatt. A golyó megállt a forgócsontban, és súrolta az agyvelőt. 2. A bal járomcsont alatt behatolt golyó átjárta az agyvelőt, és keresztülütve a koponyatetőt, eltávozott. Villiers százados mindhárom sérülése ugyancsak azonnali halált okozott. 1. Az állkapocsnál szokatlanul széles bemeneti nyílás. A golyó irányt változtatva, a gégefőt szétroncsolva, a nyaki fonatnál szinte tenyérnyi sebet szakítva távozott a testből. 2. A bal tüdőlebeny irányában, a 6. és 7. borda között érintve a szívburkot, távozott a testből, a bal lapockacsont alatt. 3. Jobb szemöldök közepénél bemeneti nyílás. A golyó az agyvelőn keresztül a forgócsontig hatolt.

Boncolási jegyzőkönyv kivonata:

Causa mortalis: agyonlövetés, mindkét esetben kétségtelen.

John Carew 27-es közlegény szóbeli feljelentése:

A 63-assal két éve jó barátok vagyunk. A bűntény napján kettős járőrben cirkáltunk, és végül Bochur kávéházban megpihentünk kissé. Én elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy a 63-as visszatér. Azt mondta, hogy légyotton volt. Nem gondoltam egy percig sem bűnösségére, ezért igazoltam alibijét az első vizsgálatnál. Ma reggel megláttam, amint egy kő alól bőrtokot húz elő, majd visszateszi. Miután elment, magamhoz vettem a tokot. Kétségtelen, hogy ez a bőrtáska a gyilkosságnál eltűnt úti készlettel azonos. Valószínűnek tartom, hogy mialatt aludtam, addig a 63-as Bochur kávéházából a sivatagba osont.

Más mondanivalóm nincs. Vallomásomat saját elhatározásomból tettem, arra sem feletteseim befolyása, sem más külső körülmény nem kényszerített.

Az elmondottakat tanúk előtt, aláírásommal hitelesítem.

John Carew s. k.

Nevezett Henry Fécamp közlegény bűnösségéhez nem fér kétség, beismerését az első kérdésekre, önként, erőszaktól vagy befolyástól mentesen tette:

A 63-as közlegény vallomása:

Beismerem, hogy én öltem meg Villiers századost és a katonai autó sofőrjét. Az irattáskát, továbbá a százados útikészletét elraboltam. Carew közlegény vallomása helytálló. Miután Bochur kávéházában elaludt, én kiosontam. A sivatag elején meglestem az autót, és több lövéssel, lesből megöltem az áldozatokat. A pisztolyt menekülés közben eldobtam. A helyet nem tudom megmutatni. Az úti készletet elástam. Tettemet egy hírszerző felbíztatására, nyolcszázezer frank reményében követtem el. Ennyit ígértek. A táska elrejtésére nézve minden felvilágosítást megtagadok.

Olvastam és aláírásommal hitelesítettem
Henry Fécamp, a 63-as közlegény

A gyanúsítottat letartóztattam, és elrendeltem, hogy megfelelő fedezettel Oranba szállítsák, a katonai ügyészségre. Csatoltan átszármaztatom a lefoglalt bűnjelek jegyzékét.

A nyomozást vezető őrnagy aláírása
Delives s.k.

A katonai ügyészség
fogháza
Oran Másolat

ŐRIZETES ÁTVÉTELE

Az Ulogi-oázis 72-es számú erődjéből a III. zászlj. 2. szzd. altisztje, Timeaut káplár és két kísérő előállították Henry Fécampot, a III. zászlj. 2. százd. 63-as közlegényét, az Orani Katonai Ügyészségre. A fogoly számára kijelöltem a 108-as őrizetes cellát, és a fogház létszámába a mai napon felvettem.

A kísérő által kézbesített nyomozati jegyzőkönyvet (sérült, de felbontatlan, négy pecséttel ellátott, szürke, hivatalos borítékban), továbbá egy ólompecséttel lezárt barna irattáskát, “bűnjelek” megjelöléssel, a vádbiztos úr számára nyomban továbbítottam.

Oran, IV. 26. 193…

Aláírás:
Du Biron gondnok

Az aláírás lepecsételve:
Az Orani Katonai Ügyészség Fogháza
Oran

A Legfelsőbb Katonai Törvényszéktől

Másolat

VÉGZÉS

A katonai vádbiztos I. L. 127/193… számú indítványára elrendelem, hogy a két rendbeli gyilkosság, rablás és kémkedés bűntettével vádolt Henry Fécamp, 81. sz. III. zászl. 2. száz. 63-as közlegénynek a 72-es erőd (Ulogi-oázis) parancsnoka által foganatosított előzetes letartóztatása a főtárgyaláson hozandó végítélet kihirdetéséig fenntartassék.

Aláírás
Joseph Vilmont
hadbíró s.k.

Fenti végzést a vádlott előtt kihirdettem, és abban megnyugodott.

A Legfelsőbb Katonai Törvényszéktől

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

Az Orani Legfelsőbb Katonai Törvényszék a hazaárulás, kémkedés, kétszeres rablógyilkosság bűntettével vádolt Henry Fécamp, 25 éves, nőtlen, 63. szám. III. zászl. 2. század, közlegény bűnügyében a mai napon megtartott zárt tárgyaláson meghozta és kihirdette a következő

VÉGÍTÉLETET

A vádlott részére hivatalból kirendelt katonai védő által beadott semmisségi panaszt elutasítja, és az orani haditörvényszék 193… VIII/17-én meghozott 1026/193… számú, halálbüntetést kiszabó ítéletét helybenhagyja.

INDOK

Az Orani Legfelsőbb Katonai Törvényszék a hadbíróság ítéletében felhozott indoklást helytállónak fogadja el azzal, hogy a vádlott javára szóló enyhítő körülményeket a maga részéről sem látott, és a rendkívül nagyszámú súlyosbító körülmény a rendelkező részben foglalt büntetés kiszabását mindenképpen indokolttá teszi.

Előadó:
Gaston Joubert
őrnagy s.k.

A főtárgyalás elnöke:
De La Roziér-Strass
marèchal s.k.

Ezt az ítéletet a törvényszék a vádlott előtt kihirdette, és a kegyelmi eljárás lefolytatása végett felterjesztette a köztársaság elnökéhez.

193… VIII/27-én

De La Roziér s.k.

A Legfelsőbb Katonai Törvényszék fogháza

Gazdasági Hivatal
Oran, 193… VII. 18.

LETÉTI JEGY

A III. zászl. 2. száz. 63-as közlegénye, Henry Fécump, életf. ít. fogoly, a mai napon átadott megőrzésre egy barna színű utazótáskát.

Tartalma: két db pokróc, egy borotválókészlet, egy db fenőszíj, hat db könyv. Egy termoszkulacs, egy db karóra, egy db zsebkönyv.

A G. H. fenti bőröndöt a leltárba vett tárgyakkal I.N.193… 27918. II.193.. megjelöléssel átvette.

A raktárban átvette:
Bertrum Houbegin adjudant
számvevő altiszt

Az írnok helyett:
P. Gorlieu, őrvezető

NYÍLT PARANCS

Emil Larnac káplár és két közlegény a 63-as elítéltet megvasalva (úgy, hogy a csuklóláncát a bal boka köré kovácsolt acélkarikához rögzítve lelakatolják) a Bahr El Szudán-i 32-es erődben állomásozó 11. zszl. 1. százd. ideiglenes compagnie discipline-hez kísérik.

Indulás: 193… IX/…-án 14.20 órakor Oran, főp.-udv.

Az escort számára előírt fülkében a nyílt paranccsal indított kísérőkön és a rabon kívül senki sem utazhat!

A fülke ajtaja zárva tartandó!

Az elítélt senkihez sem szólhat, és nem tartózkodhat az ablak közelében. Az altiszt kötelessége megakadályozni, hogy bárkivel is jelet válthasson.

Megérkezésük után nyomban jelentkeznek a büntetőtábor parancsnokánál, előállítják a foglyot, és a parancshoz mellékelt kísérő iratokat átadják.

A parancsot kiállította: 193… IX/8-án 9.40 órakor

az orani katonai fogházban:

Ballonin őrnagy
vádbiztos s.k.

Érkezés: 193… IX. 14-én 23.30 órakor
Fort 32. Bahr El Szudan II/l. C. Dis.

A parancsnok helyettese:
Screbin főhadnagy s.k.

Államtitkár

SZIGORÚAN BIZALMAS

Az Orani Legfelsőbb Katonai Törvényszék Elnökének

Monsieur Le Maréchal!

Különösen fontos katonai érdekekre való tekintettel a hadügyminiszter úr és Gobieaux altábornagy úr indítványára a kiszabott halálos ítéletet az Elnök úr megváltoztatta. A tettes százszorosan is rászolgált a halálra, de amíg él, addig remélhetjük, hogy megtöri a kényszermunka, és jobb bánásmód ígéretével vallomásra bírjuk. Felkérem, hogy mindkét levél másolatát, valamint e szigorúan bizalmas instrukciót csatoltassa Maréchal úr a Bahr El Szudánba vezényelt rabszállító transzport kísérő irataihoz.

A Bahr el Szudán-i compagnie discipline parancsnokának kötelességévé teszem, hogy az életfogytiglani travaux forcés-ra ítélt 63-as foglyot minden rendelkezésre álló eszközzel, amelyet alkalmasnak talál erre, beismerésre bírja az Ulogi-oázisban eltűnt irattáska rejtekhelyére nézve.

Kötelességévé teszem a parancsnoknak, hogy a 63-as rab bűnügyét katonai titokként kezelje, a kísérő iratokat az erőd páncélszekrényében őrizze, hogy azokba avatatlan személynek betekintésre ne legyen lehetősége.

A parancsnok vagy helyettesének belátására bízunk bármilyen szigorítást, engedményt, fenyítést, amely a felbecsülhetetlenül fontos vallomást kiveheti a 63-asból, és tekintet nélkül arra, hogy általános esetben a szolgálati szabályzat vagy a katonai büntetőtörvénykönyv az alkalmazott eljárást hogyan bírálná el, intézkedhetnek.

Fentiek végrehajtásáról, illetve szorgalmazásáról bizonyos időközökben jelentést várunk a C. D.-től.

A Hadügyminisztérium
kémelhárító osztálya:

H. Bourden tábornok s. k.
Helyettes államtitkár

…Idáig szól az akta. Ellenőrzött, kivizsgált és hitelesített adatok, a tévedés lehetőségének szabályszerű kizárásával.

Vagy lehet, hogy mégis tévedtek valamiben ezek az akták?

Nem sokban.

Csak éppen a lényegben.

De valami hibája egy aktacsomónak is lehet, ha már az Úr úgy akarta, hogy a papír ne változtassa színét a rávezetett szöveg tartalmától…

Ötödik fejezet—>>>

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

15 + 13 =